Bảo vệ mất pha quá dòng EOCR-SS cho palang cầu trục