Schedudle up this thread: minh cần giúp đở và hợp tác tai cần thơ với vốn mình có 10 triệu đồng