Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Dịch vụ xử lí hàng hóa bị hải quan giữ hàng

    Rất nhiều người khi nhận hàng người thân gửi hoặc mua hàng trên aliexpress bị hải quan giữ lại và không biết làm gì. Không chỉ riêng cá nhân mà ngay cả doanh nghiệp cũng thường xuyên bị hải quan giữ hàng khi nhận hàng từ nước ngoài gửi làm mẫu hoặc cho tặng...
  2. H

    Hướng dẫn đăng tin cho Nhà cung cấp khi dùng điện thoại

    Tôi đã đọc bài hướng dẫn

Members online

No members online now.