Recent Content by tranphuongvy

  1. T

    [Miền Bắc] Nhóm tình nguyện Niềm Tin

    Nhóm Tình Nguyện Niềm Tin được thành lập từ tháng 10-2003 trên một diễn đàn về nhạc Rock. Hoạt động chủ yếu trên mảng giúp đỡ trẻ em và người khuyết tật , sau 8 năm hoạt động , nhóm có khoảng 30 thành viên chính thức và rất nhiều cộng tác viên đến từ nhiều trường , nhiều lứa tuổi khác nhau nhưng...