HangKotra

Sinh nhật
16/1/95 (Age: 29)
Tổ quốc thân yêu của bạn tên là gì?
vietnam

Chữ ký

DAO THUY HANG

KOTRA Da Nang - c/o Korean Embassy

50 Bach Dang, Da Nang, Viet Nam

Tel: +84-236-377 9700 HP: +84-978-460-664

Các danh hiệu

  1. 5

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.

Members online

No members online now.