INPEC Co.,Ltd


INPEC Co.,Ltd
Với kinh nghiệm hoạt động trải qua nhiều năm, INPEC Co.,Ltd đã khẳng định vị thế và uy tín tại Việt Nam. Trong thời gian tiếp theo, INPEC Co.,Ltd sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp chiến lược để từng bước thực hiện Tầm nhìn 2020 đứng trong hàng ngũ các Công ty cung cấp và chuyển giao công nghệ hàng đầu Việt Nam với phạm vi hoạt động cả trong nước và quốc tế. Những giải pháp chủ đạo bao gồm đa dạng hoá hình thức sở hữu nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động; tăng cường năng lực quản trị điều hành và hiện đại hoá công nghệ; tăng cường năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của INPEC Co.,Ltdtrong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.